EMBL European Bioinformatics Institute - FTP Site Statistics

FTP Site:ftp.ebi.ac.ukScan Date:12/Jan/2015
Description:EMBL European Bioinformatics InstituteTotal Dirs:525,243
Country:United KingdomTotal Files:6,561,921
PDF Report:ftp.ebi.ac.uk.pdfTotal Data:53.40 TB

Top 10 File Categories

CategoryFilesDataData (%)
Archive Files3,353,84437.17 TB69.60 %
Data Files328,3537.72 TB14.45 %
Database Files80,4694.75 TB8.90 %
Miscellaneous Files333,1872.53 TB4.73 %
Document Files2,244,4041.15 TB2.15 %
Disk Image Files19,30876.73 GB0.14 %
Internet Files17,6184.89 GB0.01 %
Image Files142,2102.99 GB0.01 %
Video Files441.60 GB0.00 %
Development Files41,1061.50 GB0.00 %

Top 10 File Types

CategoryFilesDataData (%)
ZIP Compressed Archive File1,369,51321.96 TB41.98 %
GZIP Compressed Archive File1,767,44313.78 TB26.33 %
Genome Analysis Data File5,1926.61 TB12.64 %
MySQL Database Data File40,1263.56 TB6.81 %
Miscellaneous Files333,1872.53 TB4.83 %
MySQL MyISAM Index File40,1261.19 TB2.28 %
UNIX Compressed Archive File26,451988.55 GB1.85 %
XML File1,320,517699.10 GB1.30 %
Apple Rez Source Code File14,589626.08 GB1.17 %
Text Document915,699438.41 GB0.82 %

Top 10 File Extensions

CategoryFilesDataData (%)
ZIP Files1,369,51321.96 TB42.65 %
GZ Files1,767,44313.78 TB26.75 %
BAM Files5,1926.61 TB12.84 %
MYD Files40,1263.56 TB6.92 %
FA Files62,1901.70 TB3.31 %
MYI Files40,1261.19 TB2.31 %
Z Files26,451988.55 GB1.87 %
XML Files1,320,517699.10 GB1.33 %
R Files14,589626.08 GB1.19 %
TXT Files915,699438.41 GB0.83 %